Công viên giải trí ở Nhà máy Trà Vinh

 

 

Dự án: Công viên giải trí ở Nhà máy Trà Vinh 

Loại công trình: Công nghiệp