Nhà máy Chrysanthemum

 

 

 

 

Dự án: Nhà máy Chrysanthemum 

Dự án: KCN VSIP 1, tỉnh Bình Dương

Loại công trình: Công nghiệp